Manuka South – Manuka Honey & Lemon Gummies (10 & 15 gummy pack size)