Manuka South Manuka Honey & Vitamin C Chews (NHB1012)